slider-img-21.png

多幣種賬戶

隨時隨地獲取您的資金。 滿足您個人和企業需求的全球多幣種賬戶。

  • 即時設置。
  • 無論您身在何處,以您需要的貨幣訪問您的資金。
  • 資金管理工具,幫助您管理您的消費能力。

學到更多

我們公司

Illustration of global icon

Hong Kong Hong Kong

Slovenia Slovenia

Lithuania Lithuania

Taiwan Taiwan

Malaysia Malaysia

United Kingdom United Kingdom

Singapore Singapore

United States United States

高級合作夥伴

夥伴

解決方案提供商